Perfil de contractant

PUBLICACIÓ CONTRACTES MENORS D’IMPORT IGUAL O SUPERIOR A 5000 EUROS, EN BASE A LA LLEI 9/2017 DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC
Expedient de contractació del bar del local social