Perfil de contractant

CONTRACTACIÓ DEL CASAL D’ESTIU MUNICIPAL, PELS ANYS 2020-2021


CONTRACTES SUPERIORS A 5.000 € (IVA EXCLÒS)


EXPEDIENT DE SUBHASTA DEL C/MAJOR 7

Enllaç a Plataforma de Contractació Pública on consta anunci, documentació i termini màxim de presentació de propostes


CONTRACTACIÓ BAR LOCAL SOCIAL


PUBLICACIÓ CONTRACTES MENORS D’IMPORT IGUAL O SUPERIOR A 5000 EUROS, EN BASE A LA LLEI 9/2017 DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC
Expedient de contractació del bar del local social 2019


Expedient de contractació del bar del local social 2018


EXPEDIENT DE SUBHASTA DEL C/MAJOR 7