Perfil de contractant

EXPEDIENT DE SUBHASTA DEL C/MAJOR 7


CONTRACTACIÓ BAR LOCAL SOCIAL


PUBLICACIÓ CONTRACTES MENORS D’IMPORT IGUAL O SUPERIOR A 5000 EUROS, EN BASE A LA LLEI 9/2017 DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC
Expedient de contractació del bar del local social 2019


Expedient de contractació del bar del local social 2018


EXPEDIENT DE SUBHASTA DEL C/MAJOR 7