Ple

Competències del Ple

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
 • Aprovar els plans i altres instruments d’ordenació i gestió establerts per la legislació urbanística.
 • Aprovar el Reglament Orgànic Municipal.
 • Crear i regular òrgans complementaris.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari, aprovar els pressupostos, disposar despeses i aprovar els comptes.
 • Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi la que és permesa per l’alcalde o la Comissió de Govern.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i a la resta d’administracions públiques.
 • Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nom i el règim del personal eventual.
 • Exercir accions administratives i judicials, en matèria de competència plenària.
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic Alienar el patrimoni.
 • Les que corresponen al Ple, pel fet que la seva aprovació exigeix una majoria qualificada.

Convocatòries de Plens

L’últim dimecres del mes, en mesos alterns. Gener, març, maig, juliol, setembre i novembre a les 8 del vespre. NOTA INFORMATIVA Deguts als protocols i mesures seguretat en matèria sanitària recomanats i/o exigits per les autoritats competents en matèria de Salut, donada la situació que s’ha generat per motiu de Covid-19, i atès que les reunions estan limitades a 10 persones, el Ple es celebrarà a porta tancada. La sessió es farà pública amb retransmissió en directe a  través de la plataforma/aplicació  Facebook en aquest adreça concreta: facebook.com/bellcaireemporda.ajuntament

Any 2022


Any 2021


Any 2020

Calendari de Plens

Actes dels Plens