Ple

Competències del Ple

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
 • Aprovar els plans i altres instruments d’ordenació i gestió establerts per la legislació urbanística.
 • Aprovar el Reglament Orgànic Municipal.
 • Crear i regular òrgans complementaris.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari, aprovar els pressupostos, disposar despeses i aprovar els comptes.
 • Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi la que és permesa per l’alcalde o la Comissió de Govern.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i a la resta d’administracions públiques.
 • Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nom i el règim del personal eventual.
 • Exercir accions administratives i judicials, en matèria de competència plenària.
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic Alienar el patrimoni.
 • Les que corresponen al Ple, pel fet que la seva aprovació exigeix una majoria qualificada.

Convocatòries de Plens

L’últim dimecres del mes, en mesos alterns. Gener, març, maig, juliol, setembre i novembre a les 8 del vespre.


Es CONVOCA el Ple de l’Ajuntament, el 30 de setembre de 2019 a les 20.00 hores a la Sala de Plens per tractar els assumptes que s’indiquen a continuació.
 
ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació de l’acta del ple de la sessió anterior
2.- Dació de compte dels decrets d’Alcaldia dictats des de l’anterior ple ordinari
3.- Aprovació de l’actualització del Duprocim en relació a càrrecs i de la redacció del Pla Ventcat i del pressupost pe a la seva elaboració pel Consell Comarcal del Baix Empordà
4.- Aprovació de l’acta de delimitació dels termes municipals d’Albons i Bellcaire d’Empordà
5.- Aprovació definitiva del Compte General de l’exercici 2019
6.- Aprovació expedient de contractació del Bar del local social municipal i inici del procediment de licitació pública.
7.- Aprovació inicial de la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) núm. 10, a la Crtra. de L’Escala en els àmbits del PMU 5, 6 i 7
8.- Aprovació de la modificació de crèdit 3/2019
9.- Fixació dels festius locals per l’any 2020
10.- Moció per fer front a l’alarma social dels robatoris en cases habitades
11.- Assumptes urgents
12.- Precs i preguntes.

 

Calendari de Plens

Actes dels Plens