Edictes

Exercici: 2019 Bop: 85-0 Edicte: 3217 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació d'un plec de clàusules i licitació
Exercici: 2019 Bop: 78-0 Edicte: 2968 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ Anunci d'exposició pública de la cessió d'un local municipal
Exercici: 2019 Bop: 57-0 Edicte: 2021 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ Anunci d'exposició pública de la modificació puntual del POUM 9 del municipi
Exercici: 2019 Bop: 29-0 Edicte: 810 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ Anunci de reobertura del període d'exposició al públic en relació a la sol·licitud d'implantació de camp de vol al Mas Xicu de Bellcaire d'Empordà
Exercici: 2019 Bop: 13-0 Edicte: 188 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3/2018
Exercici: 2019 Bop: 13-0 Edicte: 187 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ Anunci d'aprovació definitiva de l'Ordenança de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, publicitat, taules i cadires, activitats comercials i industrials, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues
Exercici: 2019 Bop: 13-0 Edicte: 186 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ Anunci d'aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2019, les bases d'execució i la plantilla de personal
Exercici: 2018 Bop: 236-0 Edicte: 10407 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ Anunci d'aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2019, les bases d'execució i la plantilla de personal
Exercici: 2018 Bop: 228-0 Edicte: 10004 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ Anunci d'exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 3/2018
Exercici: 2018 Bop: 226-0 Edicte: 10037 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ Anunci d'informació pública de la modificació d'una ordenança fiscal